افتخارات کن

گروه لوازم خانگی کن در عرصه های مختلف نیز توانسته است افتخارات فراوان و ارزشمندی را کسب نماید.

برند محبوب مصرف کننده در سال ۱۴۰۰

برند محبوب مصرف کننده در سال ۱۴۰۰

افتخارات

دریافت تندیس و گواهینامه واحد نمونه صـنعتی از وزارت صنعت معدن و تجارت

منتخب آیدیــران، در سالـهای 97،96،95

منتخب آیدیــران، در سالـهای 97،96،95

قهـرمـانان صـنعت در سال 96

قهـرمـانان صـنعت در سال 96

چهــره مانـدگارکیــفیت

چهــره مانـدگارکیــفیت

افتخارات

قهـرمـانان صـنعت در سال 94

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

استانداردها
برنده جایـزه بزرگتریــن مــسابقه طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا
استانداردها

برند محبوب مصرف کننده در سال 94