افتخارات کن

گروه لوازم خانگی کن در عرصه های مختلف نیز توانسته است افتخارات فراوان و ارزشمندی را کسب نماید.

برند محبوب مصرف کننده در سال ۱۴۰۰

برند محبوب مصرف کننده در سال ۱۴۰۰

دریافت تندیس و گواهینامه واحد نمونه صـنعتی از وزارت صنعت معدن و تجارت

منتخب آیدیــران، در سالـهای 97،96،95

منتخب آیدیــران، در سالـهای 97،96،95

قهـرمـانان صـنعت در سال 96

قهـرمـانان صـنعت در سال 96

چهــره مانـدگارکیــفیت

چهــره مانـدگارکیــفیت

قهـرمـانان صـنعت در سال 94

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

برنده جایـزه بزرگتریــن مــسابقه طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا

برند محبوب مصرف کننده در سال 94