بنیانگذاران

سعید قرآنی
سعید قرآنی

مدیرعامل شرکت لوازم خانگی کن

نورالدین بنایی نژاد
نورالدین بنایی نژاد

رئیس هیات مدیره شرکت لوازم خانگی کن