بنیانگذاران

نورالدین بنایی نژاد
نورالدین بنایی نژاد

مدیرعامل شرکت لوازم خانگی کن

سعید قرآنی
سعید قرآنی

رئیس هیات مدیره شرکت لوازم خانگی کن