دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران برگزار شد و مجموعه لوازم خانگی کن مانند دوره قبل تعداد مقالات تایید شده بسیاری ارائه داد و همچنین مورد تایید مدیران قرار گرفت.

موضوعات: 
-معماری و ساختمان های آینده 
-پیش بینی بازار مسکن در سال 95 
-سیستم های نوین ساخت و مصالح جدید 
-ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن 
-پیشنهادات و راهکارهای علمی در جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور 
-عمران و توسعه پایدار شهری 
-مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران 
-مدیریت بحران 
-اقلیم؛ ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی 
-مهندسی زلزله؛سازه و ژئوتیک 
-مهندسی تخریب در صنعت ساختمان 
-مهندسی معماری و مدیریت شهری 
-آینده معماری و طراحی شهری در ایران 
-تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران 
-معماری داخلی و دکوراسیون در انبوه سازی