حضور لوازم خانگی کن در نمایشگاه صنعت ساختمان Big5 دبی

 در تاریخ 5 الی 8 آذرماه 96

نمایشگاه Big5 دبی بزرگترین نمایشگاه تجاری صنعت ساختمان در خاورمیانه است.